Potrzebuejsz pomocy?

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY NATURITAS

I. CEL NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie Ogólnych Zasad i Warunków (zwanych dalej "OZW"), które określają charakterystykę i warunki działania programu lojalnościowego ("Program Lojalnościowy”) skierowanego do klientów i potencjalnych klientów ("Uczestnicy" lub "Uczestnik") firmy AMCORE BALANCE, S.L, spółka z siedzibą przy Calle Pollancre, nº 10, Massanes (17452), Girona, Hiszpania, należycie zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Gironie, Tom 3.308, Strona GI-67334, Folio 209, Napis 11ª (zwana dalej "Naturitas").

Przystąpienie do Program Lojalnościowy oznacza, że Uczestnik wyraźnie akceptuje i przestrzega bez zastrzeżeń niniejsze OZW. Biorąc pod uwagę, że uczestnictwo i przystąpienie do Programu Lojalnościowego oznacza jego akceptację, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszymi OZW.

II. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Program Lojalnościowy opiera się na gromadzeniu i realizacji punktów generowanych w wyniku zakupów, a także innych działań wyszczególnionych poniżej, dokonywanych przez Uczestników za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.naturitas.pl) lub aplikacji mobilnej Naturitas (zwanych dalej "Witryną Naturitas" lub "Kanałami Programu Lojalnościowego") dostępnych w Polsce.

Punkty będą gromadzone na koncie lub profilu Uczestnika w Serwisie Naturitas w celu uzyskania rabatów przy kolejnych zakupach produktów dostępnych w Kanałach Programu Lojalnościowego.

Naturitas zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości Uczestnika w każdej sytuacji związanej z Programem Punktowym (tj. dokonywania zakupów, zwrotów, gromadzenia i wymiany punktów, korzystania z powiązanych korzyści, itp.) Identyfikacja może być przeprowadzona za pomocą mechanizmów opisanych w sekcji IV niniejszego dokumentu.

III. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

O członkostwo w programie lojalnościowym może ubiegać się każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski.

Osoby, które chcą przystąpić do Programu Lojalnościowego, muszą jedynie zarejestrować się na stronie internetowej Naturitas, wypełniając formularz rejestracyjny online. Rejestracja na stronie internetowej Naturitas oznacza automatyczne przystąpienie Uczestnika i nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Użytkownicy zarejestrowani w Naturitas stają się członkami klubu automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności: "program nieodłącznie związany z rejestracją jako użytkownik Naturitas".

Naturitas zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wieku osób, które chcą przystąpić do Programu Lojalnościowego za pomocą wiarygodnych środków w celu udowodnienia, że uczestnik posiada minimalny wymagany wiek.

IV. ZDOBYWANIE PUNKTÓW

Po zarejestrowaniu w Programie Lojalnościowym, każdy Uczestnik może gromadzić punkty w następujący sposób:

  • (i) Akumulacja punktów za dokonywanie zakupów za pośrednictwem któregokolwiek z Kanałów Programu Lojalnościowego:

- Ogólna ekwiwalencja:

Wartość zakupu Punkty Ekwiwalencja Zniżka
Zakupy o wartości 1.- zł 1 0,05.- zł
Zakupy o wartości 250.- zł 250 12,5.- zł
Zakupy o wartości 500.- zł 500 25.- zł

  • (ii) Akumulacja punktów za inne akcje:

Akcja Punkty Ekwiwalencja Zniżka
Uzupełnić profil użytkownika w Witrynach Naturitas. 50 2,5.- zł
Zapisz się do naszego newslettera. 50 2,5.- zł
Odpowiednie recenzje produktów zatwierdzone przez Naturitas. 20 1.- zł

Punkty nie mogą być przyznawane ani wymieniane na gotówkę ani na ich wartość rzeczową.

V. REALIZACJA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

Uzyskane przez Uczestników punkty będą gromadzone w koncie Uczestnika i będą mogły być wymieniane na kolejne zakupy, których Uczestnik dokona za pośrednictwem Kanałów Programu Lojalnościowego.

Maksymalny rabat, jaki można uzyskać przy użyciu punktów wynosi 25% całkowitej wartości zamówienia (po zastosowaniu rabatów lub promocji, bez uwzględnienia kosztów wysyłki i innych kosztów związanych z zakupem). Punkty przekraczające ten limit będą nadal gromadzone na prywatnym koncie Uczestnika przy kolejnych zakupach.

Punkty mogą być gromadzone z innymi bezpośrednimi promocjami rabatowymi, jednak nie mogą współistnieć z kuponami rabatowymi, więc Uczestnik musi wybrać, czy chce zrealizować kupon rabatowy, czy woli zrealizować swoje punkty.

Umarzanie punktów, jak również ich kumulowanie będzie odbywało się w liczbach całkowitych, zaokrąglanych w dół. Innymi słowy, za zakupy od 1 zł do 1,99 zł zbieranych jest 5 punktów, za zakupy od 2 zł do 2,99 zł zbieranych jest 10 punktów itd.

Uczestnik może zapoznać się z punktami dostępnymi do realizacji, jak również z działaniami prowadzonymi w sekcji "Moje transakcje" dostępnej w sekcji "program punktowy" w ramach konta Uczestnika w Serwisach Naturitas.

VI. WAŻNOŚĆ PUNKTÓW I REZYGNACJA Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Punkty uzyskane za zakupy dokonane przez Uczestnika będą ważne przez sześć (6) miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia, w którym punkty zostały wygenerowane. Uczestnik zostanie powiadomiony o wygaśnięciu punktów pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem siedmiu (7) dni kalendarzowych przed wygaśnięciem.

W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się zrezygnować z udziału w programie lojalnościowym Naturitas, będzie musiał jedynie wypełnić formularz kontaktowy w sekcji "Moje konto" - "Rezygnacja z programu lojalnościowego". Ten proces anulowania może potrwać do 72 godzin. Rezygnacja z programu punktowego jest powiązana z rezygnacją z konta Naturitas.

Po zarządzeniu anulowania, punkty zgromadzone do tej pory znikną i nie będzie można ich odzyskać.

VII. ZWROTY PRODUKTÓW

W przypadku zwrotu produktów, punkty zostaną odjęte lub zwrócone, w zależności od przypadku, zgodnie z poniższymi zasadami:

  • (i) Pełny zwrot: W przypadku, gdy Uczestnik zwróci wszystkie produkty zakupione w ramach danego zakupu, zwrócona zostanie pełna ilość Punktów, które zostały zrealizowane w ramach tego zakupu.
  • (ii) Zwrot częściowy: W przypadku, gdy Uczestnik zwróci część produktów zakupionych w ramach zakupu, punkty umorzone za ten zakup, o ile istnieją, zostaną zwrócone proporcjonalnie, w oparciu o cenę zwracanego produktu.

Zwroty lub odliczenia punktów będą dokonywane w ciągu 72 godzin od potwierdzenia zwrotu. W związku z tym, po upływie 72 godzin od potwierdzenia zwrotu, należy zaktualizować koncie Uczestnika o posiadane przez niego punkty.

VIII. KONSULTACJA PUNKTÓW I KATEGORII

Po dokonaniu zakupu Uczestnik może sprawdzić stan swoich punktów w koncie, jak również w potwierdzeniu zamówienia. Dodatkowo, Uczestnik może zapoznać się z dostępnym saldem punktów lub warunkami Programu Lojalnościowego w sekcji "Program Punktowy" na swoim koncie w Serwisie Naturitas.

IX. KOMUNIKACJA

Naturitas będzie wysyłał komunikację elektroniczną związaną z Programem lojalnościowym, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, poprzez ogłoszenia lub powiadomienia na Stronach Internetowych Naturitas.

Poinformowani zostaną między innymi: (i) przypomnienia lub wiadomości o korzyściach płynących z Programu Lojalnościowego; (ii) bliskość upływu terminu ważności punktów lub (iii) wszelkie inne komunikaty, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na rozwój Programu Lojalnościowego.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestników znajdują się w Polityce Prywatności.

XI. MODYFIKACJA I ANULOWANIE OZW

Naturitas zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji OZW. Niezależnie od powyższego, najnowsza wersja OZW mająca zastosowanie do programu lojalnościowego będzie dostępna na stronie internetowej Naturitas.

Naturitas zastrzega sobie również prawo do modyfikacji, zawieszenia lub odwołania programu lojalnościowego, w którym to przypadku uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem stron internetowych Naturitas.

W przypadku rezygnacji z Programu Lojalnościowego, Uczestnicy będą mieli maksymalnie 30 dni na zrealizowanie za pośrednictwem któregokolwiek z Kanałów Programu Lojalnościowego zgromadzonych do tej pory punktów, pod rygorem ich utraty.

W przypadku wystąpienia siły wyższej, Program Lojalnościowy może zostać zawieszony lub odwołany bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zmiana lub odwołanie Programu Lojalnościowego przez Naturitas nie uprawnia Uczestnika do jakiegokolwiek odszkodowania.

Warunkiem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest spełnienie warunków OZW. W związku z powyższym Naturitas zastrzega sobie prawo do zakończenia udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym, jak również do anulowania związanych z nim korzyści lub przywilejów, w przypadku, gdy Uczestnik dopuści się jakiegokolwiek zachowania, które oznacza naruszenie niniejszych OZW. W każdym przypadku Naturitas zakończy Program Lojalnościowy Uczestnika bez uprzedzenia i w najbardziej dogodny sposób, bez prawa Uczestnika do jakiegokolwiek odszkodowania, w następujących przypadkach:

  • (i) w przypadku oszustwa, kradzieży lub próby oszustwa lub kradzieży w sklepie przez Uczestnika.
  • (ii) w przypadku niewłaściwego korzystania z Programu Lojalnościowego.
  • (iii) w przypadku działań mających na celu zmianę prawidłowego funkcjonowania Programu Lojalnościowego.

Naturitas nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem komunikacji z Uczestnikiem, gdy brak komunikacji wynika z nieprawidłowego działania adresu e-mail lub niedokładności informacji podanych przez Uczestnika.

Naturitas nie może zagwarantować dostępności i ciągłości działania Programu Lojalnościowego, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii technicznej systemów komputerowych, serwerów, sprzętu komputerowego, awarii sieci Internet, zniszczenia danych w wyniku włamania lub błędu lub jakiegokolwiek innego problemu technicznego. W miarę możliwości Naturitas powiadomi Uczestnika o wszelkich przerwach w działaniu Programu Lojalnościowego. W związku z tym Naturitas nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać z powodu braku dostępności lub ciągłości działania Programu Lojalnościowego.

Naturitas, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki, które mogą zostać naliczone Uczestnikom w wyniku ich uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

XIII. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsze o.z.wu. wchodzą w życie w dniu 16 września 2021.

XIV. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze OZW są regulowane przez hiszpańskie prawo powszechne.

Naturitas i Uczestnik, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im przysługiwać, wyraźnie poddają się jurysdykcji sądów miasta Barcelona w celu rozstrzygnięcia wszelkich rozbieżności, które mogą powstać w związku z interpretacją niniejszych OWH. Jednakże, jeżeli wymagają tego stosowne przepisy lokalne, wszelkie rozbieżności zostaną rozstrzygnięte w jurysdykcji miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu uczestnika.