Potrzebuejsz pomocy?

Informacja prawna

Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, Użytkownik zostaje poinformowany, że właścicielem niniejszej strony internetowej (zwanej dalej Stroną Internetową) www.naturitas.pl jest Amcore Balance S.L. (od teraz, AMCORE BALANCE), których dane identyfikacyjne są następujące:

AMCORE BALANCE, S.L. z CIF B-66291097
Calle Pollancre 10 - 17452 Massanes
E-mail: info@naturitas.pl

Użytkownik może skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysyłać pismo pocztą na wskazany adres, telefonicznie pod numerami +34 919019101 lub +34 932711184, bądź też na adres e-mail info@naturitas.pl

Dane rejestru: Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Barcelonie w tomie 44037, folio 222 i numer strony B-452312 Opis 1.

  1. DOSTĘP I KORZYSTANIE  ZE STRONY INTERNETOWEJ

Nota prawna reguluje dostęp i korzystanie z Serwisu Internetowego przez Użytkowników i ma na celu nagłośnienie usług i produktów AMCORE BALANCE, a także zapewnienie ogólnego dostępu wszystkim użytkownikom Internetu.

Nie jest konieczne posiadanie konta aby korzystać z Serwisu Internetowego,  chociaż Użytkownik ma możliwość utworzenia profilu do zarządzania swoimi zakupami. W przypadku utworzenia konta, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego hasła i zabezpieczenia go przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ujawnienie ich danych osobowych osobom trzecim z przyczyn od nas niezależnych, ani za wykorzystanie tych danych przez osoby spoza AMCORE BALANCE.

  1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego wykorzystywania treści zawartych w Serwisie i jest zobowiązany do:

i. Podawania prawdziwych i dokładnych informacji o danych wymaganych w różnych formularzach i aktualizować je przy każdym użyciu strony internetowej;

ii. Nie angażować się w działania nielegalne lub sprzeczne z moralnością i porządkiem publicznym;

iii. Nie rozpowszechniać treści ani propagandy o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym lub dyskryminującym ze względu na rasę, płeć, ideologię, religię lub która w jakikolwiek sposób zagraża moralności, porządkowi publicznemu, prawom podstawowym, wolnościom publicznym, honorowi, prywatności lub wizerunkowi osób trzecich oraz ogólnie obowiązującym przepisom;

iv. Nie powodować uszkodzeń fizycznych i logicznych systemów Strony Internetowej, dostawców AMCORE BALANCE ani osób trzecich, ani też nie wprowadzać i nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych systemów fizycznych i logicznych, które mogłyby spowodować wyżej wymienione szkody;

v. Nie wykorzystywać zawartości strony internetowej i informacji na niej zawartych do wysyłania reklam, ani do wysyłania wiadomości w innych celach komercyjnych, ani do gromadzenia lub przechowywania danych osobowych osób trzecich;

vi. Nie próbować uzyskać dostępu i, w razie potrzeby, korzystać z kont e-mail innych użytkowników i modyfikować lub manipulować ich wiadomościami.

AMCORE BALANCE zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian, które uzna za stosowne na swojej Stronie Internetowej bez uprzedniego powiadomienia oraz może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści, jak i usługi świadczone za pośrednictwem Strony Internetowej oraz sposób ich prezentacji lub lokalizacji na stronie internetowej. Dlatego zalecamy, aby Użytkownik czytał go co jakiś czas.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a) Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu: Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia, które może ponieść lub za wszelkie szkody, które może spowodować poprzez korzystanie z Serwisu, a AMCORE BALANCE jest zwolnione z wszelkiej odpowiedzialności, która może wyniknąć z działań Użytkownika. AMCORE BALANCE dołoży wszelkich starań i środków, aby zapewnić aktualne i wiarygodne informacje na stronie internetowej.

Jednakże AMCORE BALANCE nie gwarantuje obecności błędów lub ewentualnych nieścisłości i/lub pominięć w jakichkolwiek treściach dostępnych za pośrednictwem tej Strony Internetowej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia lub działania prawne, sądowe lub pozasądowe, wszczęte przez osoby trzecie przeciwko AMCORE BALANCE w związku z korzystaniem z sieci przez użytkownika. W stosownych przypadkach użytkownik ponosi wszelkie wydatki, koszty i odszkodowania poniesione przez AMCORE BALANCE w wyniku takich roszczeń lub działań prawnych.

b) Odpowiedzialność za funkcjonowanie strony internetowej: AMCORE BALANCE wyklucza wszelką odpowiedzialność wynikającą z zakłóceń, przeoczeń, przerw, wirusów komputerowych, awarii lub odłączenia telefonu podczas pracy systemu elektronicznego. Wyklucza ona również wszelką odpowiedzialność, która może powstać w wyniku opóźnień lub blokad w działaniu tego systemu elektronicznego, spowodowanych brakami lub przeciążeniem linii telefonicznych lub Internetu, jak również szkód spowodowanych przez osoby trzecie w wyniku bezprawnej ingerencji, na którą AMCORE BALANCE nie ma wpływu. AMCORE BALANCE ma prawo do czasowego zawieszenia, bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do Strony Internetowej w celu konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszania.

c) Odpowiedzialność za treści: AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności, z wyjątkiem obszarów wymaganych przez prawo, za wszelkie szkody lub krzywdy, które mogą być spowodowane przez wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie lub jakikolwiek rodzaj działalności prowadzonej na tekstach i/lub fotografiach, które są chronione prawami własności intelektualnej należącymi do osób trzecich, bez uprzedniego uzyskania przez użytkownika niezbędnego zezwolenia od ich właścicieli na działalności, które wykonują lub zamierzają wykonywać. Z drugiej strony AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za informacje przesłane przez użytkownika, jeżeli nie ma on rzeczywistej wiedzy o tym, że przechowywane informacje są nielegalne lub że szkodzą one własności lub prawom osoby trzeciej odpowiedzialnej za odszkodowanie.

Gdy tylko AMCORE BALANCE dowie się, że przechowuje dane, takie jak te wymienione powyżej, zobowiązuje się do ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich. W każdym przypadku, w celu zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń związanych z treściami zamieszczonymi w którejkolwiek z sekcji niniejszej Strony Internetowej, można skontaktować się z AMCORE BALANCE na adresy kontaktowe wskazane w niniejszej Stronie Internetowej.

  1. POWIĄZANIA Z OSOBAMI TRZECIMI

a) Linki do stron internetowych: Osoby trzecie, które zamierzają umieścić link z tej strony na swojej stronie internetowej, muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa i nie mogą zamieszczać treści, które są niewłaściwe i/lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, nie promuje, nie gwarantuje, nie nadzoruje ani nie rekomenduje ich treści. W przypadku, gdy strona, do której prowadzi link, nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, jest ona zobowiązana do natychmiastowego usunięcia tego linku.

b) Witryna z linkami: Niniejsza Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które pozwalają Użytkownikowi na dostęp do nich. Niezależnie od powyższego AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki, lecz Użytkownik jest odpowiedzialny za akceptację i weryfikację dostępu do nich za każdym razem, gdy ma do nich dostęp. Niniejsza informacja prawna odnosi się wyłącznie do tej Strony Internetowej oraz treści AMCORE BALANCE i nie ma zastosowania do linków ani do stron internetowych osób trzecich dostępnych za pośrednictwem tej witryny internetowej. Cel tych linków lub oświadczeń w żaden sposób nie oznacza wsparcia, aprobaty, marketingu lub jakichkolwiek relacji pomiędzy AMCORE BALANCE a osobami lub firmami posiadającymi strony, na których się znajdują.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA W ZAKRESIE TREŚCI.

Cała zawartość strony internetowej, o ile nie wskazano inaczej, stanowi wyłączną własność lub jest pod kontrolą AMCORE BALANCE lub jej partnerów oraz, w celach informacyjnych i w sposób nieograniczony, projektu graficznego, kodu źródłowego, logo, tekstu, grafiki, ilustracji, zdjęć i innych elementów, które pojawiają się na stronie internetowej. Wszelkie nazwy handlowe, marki lub znaki rozpoznawcze wszelkiego rodzaju zawarte na stronie internetowej są prawnie chronione.

AMCORE BALANCE nie udziela użytkownikowi żadnej licencji ani upoważnienia do użytku osobistego na jego prawa własności intelektualnej i przemysłowej ani na żadne inne prawa związane z jego Stroną Internetową i oferowanymi przez nią usługami.

W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powielanie, rozpowszechnianie, komercjalizacja, przekształcanie i ogólnie rzecz biorąc każda inna forma wykorzystania, za pomocą dowolnej procedury, całości lub części zawartości niniejszej Strony Internetowej stanowi naruszenie praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej AMCORE BALANCE lub jej właściciela.

  1. REKLAMA

Treści reklamowe lub sponsorowane mogą być umieszczane na stronie internetowej. Reklamodawcy lub sponsorzy są wyłącznie odpowiedzialni za zapewnienie, że materiały przesłane do zamieszczenia na stronie internetowej są zgodne z przepisami prawa, które mogą mieć zastosowanie w każdym przypadku.

AMCORE BALANCE nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości lub nieprawidłowości, które mogą być obecne w treści reklamowej sponsorów. W każdym przypadku, w celu złożenia skargi dotyczącej treści reklamowych zamieszczonych na niniejszej Stronie Internetowej, prosimy o kontakt z AMCORE BALANCE w sposób wskazany na początku.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób AMCORE BALANCE będzie traktować dane osobowe przetwarzane przez tę stronę internetową, należy zapoznać się z Polityką Prywatności. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego tekstu prawnego przed przekazaniem nam swoich danych osobowych.

  1. OBOWIĄZUJĄCE USTAWODAWSTWO

Nota prawna podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem hiszpańskim.

W celu rozwiązania wszelkich konfliktów, które mogą powstać w związku z dostępem do Serwisu, należy zwrócić się do odpowiednich sądów lub trybunałów w miejscu zamieszkania Użytkownika.

AMCORE BALANCE będzie ścigać wszelkie naruszenia niniejszej Informacji prawnej, jak również wszelkie przypadki niewłaściwego korzystania z Serwisu Internetowego, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, do których może mieć prawo i które są zgodne z prawem.

  1. KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji prawnej, skontaktuj się z nami pocztą elektroniczną pod adresem info@naturitas.pl