Potrzebuejsz pomocy?

Polityka prywatności

Poprzez niniejszą Politykę Prywatności informujemy o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu Państwa danych osobowych zgromadzonych przez AMCORE BALANCE, S.L. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

AMCORE BALANCE, S.L. z CIF B-66291097
Calle Pollancre 10 - 17452 Massanes
E-mail: info@naturitas.pl

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

W AMCORE BALANCE, S.L. (zwanym dalej "AMCORE BALANCE") traktujemy dane osobowe podane przez Państwa, jak również wszystkie te, które są zbierane za pośrednictwem strony oraz te, które wynikają z Państwa relacji z nami, w następujących głównych celach:

Stworzenie profilu użytkownika: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia profilu konta użytkownika, który umożliwi zakup produktów, dostęp do wszystkich zamówień i zarządzanie nimi, przedstawi Państwa opinię na temat zakupionych produktów i artykułów udostępnionych na blogu oraz będzie zarządzać Państwa danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie realizacja stosunku umownego przewidzianego w Ogólnych Zasadach i Warunkach Zakupu, które akceptuje się w momencie tworzenia profilu do korzystania z naszej strony internetowej.

Stworzenie profilu użytkownika: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu stworzenia profilu konta użytkownika, który umożliwi zakup produktów, dostęp do wszystkich zamówień i zarządzanie nimi, przedstawi Państwa opinię na temat zakupionych produktów i artykułów udostępnionych na blogu oraz będzie zarządzać Państwa danymi osobowymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie realizacja stosunku umownego przewidzianego w Ogólnych Zasadach i Warunkach Zakupu, które akceptuje się w momencie tworzenia profilu do korzystania z naszej strony internetowej.

Procedura zakupu produktu: Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwego zarządzania procedurą zakupu wybranych produktów, jak również wszelkimi kwestiami z tym związanymi, takimi jak zwrot produktów lub incydenty w trakcie trwania procedury. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie realizacja stosunku umownego określonego w Ogólnych Zasadach i Warunkach Zakupu, które akceptują Państwo w momencie realizacji zamówienia.

Formularz komentarza na blogu: Zarządzaj prawidłową publikacją swojego komentarza na naszym blogu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zgoda udzielona przez Państwa w momencie wysyłania nam komentarza do udziału w blogu.

Formularz kontaktowy: Zarządzaj i odpowiadaj na zgłaszane wątpliwości i/lub pytania. W tym celu możemy skontaktować się z   Państwem zarówno drogą elektroniczną jak i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie zgoda wyrażona przez Państwa w momencie wysyłania do nas zapytania o kontakt.

Z drugiej strony, i tylko za Państwa zgodą, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących naszych produktów, usług, ofert i porad (newsletter). Proszę zwrócić uwagę, że przetwarzanie danych w tym celu jest uzasadnione wyraźną zgodą udzieloną przez Państwa. Dlatego przypominamy, że w każdej chwili można odwołać swoją zgodę klikając na link podany w komunikacie lub wysyłając e-mail na adres dpo@naturitas.es.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W ramach usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej i z zastrzeżeniem wskazanych wcześniej celów, AMCORE BALANCE przetwarza dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a także dane dotyczące wysyłki i bankowości w przypadku przystąpienia do zakupu przedmiotów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

DO KOGO BĘDĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?

AMCORE BALANCE nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że będzie to zgodne z zobowiązaniami prawnymi, jak również osobom trzecim, które są częścią firm transportowych, w celu zapewnienia skutecznej dostawy produktów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej.

Informujemy również, że w celu zapewnienia naszych usług oferowanych za pośrednictwem tej strony internetowej, potrzebujemy pomocy niektórych operatorów, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych. W stosownych przypadkach osoby trzecie będą zawsze działać w imieniu i na rzecz AMCORE BALANCE, tzn. będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami. W żadnym wypadku nie będą mieli Państwa danych do własnych celów.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

AMCORE BALANCE przechowuje Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane. W związku z tym, w razie konieczności, dane zostaną zablokowane do końca prawnie ustalonego okresu. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są wykorzystywane do kilku celów, które wymagają od nas przechowywania ich przez różne okresy, będziemy stosować najdłuższy okres przechowywania.

Ponadto wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa na podstawie własnej zgody będą przetwarzane do momentu złożenia przez Państwa wniosku o ich usunięcie.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA JAKO WŁAŚCICIELA DANYCH?

Dostęp: Mogą Państwo uzyskać potwierdzenie, czy dane osobowe są przetwarzane, jak również zapoznać się  które konkretnie dane osobowe są przetwarzane.

Sprostowanie: Możesz modyfikować swoje dane osobowe, gdy są one niedokładne, jak również uzupełniać te, które są niekompletne.

Usunięcie: Mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o usunięcie Państwa danych osobowych, gdy między innymi nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

Sprzeciw: Użytkownik może zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane, chyba że nie jest to możliwe z ważnych, uzasadnionych powodów lub w celu wykonania lub obrony jakiegokolwiek roszczenia.

Ograniczenie przetwarzania danych: Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w następujących przypadkach:

Tak długo, jak długo kwestionowana jest dokładność   Państwa danych;

Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych i żąda ograniczenia ich wykorzystania;

Gdy nie ma potrzeby przetwarzania  Państwa danych, ale jest to konieczne do realizacji lub obrony roszczeń;

Gdy użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu swoich danych w celu realizacji usługi wykonywanej w interesie publicznym lub w celu zaspokojenia uzasadnionego interesu, sprawdzając jednocześnie, czy uzasadnione powody przetwarzania mają pierwszeństwo przed własnymi.

Przenoszenie: Mogą Państwo otrzymywać, w formacie elektronicznym, dane osobowe, które zostały nam przekazane oraz te uzyskane za pośrednictwem strony internetowej, a także przekazywać je do innego organu.

Kanały odwoławcze: Mogą Państwo skorzystać z tych praw składając pisemny wniosek do Amcore Balance S.L., calle Muntaner 425 Entresuelo 1º, 08021 Barcelona lub wysyłając e-mail na adres info@naturitas.pl, w obu przypadkach z dopiskiem "data protection".  Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, muszą Państwo dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość oraz wskazać prawo, z którego chcą Państwo skorzystać.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe nie były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych poprzez jej stronę internetową www.aepd.es.

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne.