Potrzebuejsz pomocy?

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI ZAKUPU

AMCORE BALANCE, S.L. (dalej "AMCORE BALANCE", "Sprzedawca" lub "Naturitas") oddaje do Państwa dyspozycji usługę zakupu online, która pozwala na zakup wszystkich dostępnych produktów na naszej Stronie internetowej.

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) wraz z dokumentami w nim wspomnianymi określa warunki korzystania z niniejszego portalu (www.naturitas.pl) oraz warunki zakupu produktów za jego pośrednictwem.

W tym sensie, korzystanie z tej Strony Internetowej stanowi, w zależności od zastosowania, akceptację niniejszego Regulaminu. Niemniej jednak, jeśli masz jakiekolwiek pytania na jego temat, możesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Niniejszy Regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej i hiszpańską ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o "usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego" oraz "Królewskiego dekretu ustawodawczego 1/2007" z dnia 16 listopada, przez tekst jednolity "Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników" i innych ustaw uzupełniających.

ARTYKUŁ 1 - INFORMACJE OGÓLNE I KONTAKTOWE

Ta strona internetowa jest własnością AMCORE BALANCE, hiszpańskiej firmy o numerze CIF:B-66291097, zarejestrowanej w "Registro Mercantil de Girona" w tomie 3.308, strona 209 i numerze arkusza GI-67334, Inscription 11, i której dane kontaktowe są następujące:

AMCORE BALANCE, S.L. z CIF B-66291097
Calle Pollancre 10 - 17452 Massanes
E-mail: info@naturitas.pl

ARTYKUŁ 2 - CEL

Celem niniejszego Regulaminu jest, z jednej strony, poinformowanie potencjalnych klientów o warunkach, na jakich AMCORE BALANCE dokonuje sprzedaży i dostawy zamówionych produktów, a z drugiej określenie praw i obowiązków stron w kontekście sprzedaży produktów przez AMCORE BALANCE klientowi (zwanemu dalej "Klientem"). Niniejszy Regulamin będzie miał zastosowanie, bez ograniczeń lub zastrzeżeń, do wszystkich transakcji sprzedaży produktów oferowanych przez AMCORE BALANCE za pośrednictwem strony internetowej. 

W związku z tym, fakt złożenia Zamówienia na produkty oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej AMCORE BALANCE oznacza dla Kupującego pełną i całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, których znajomość przed złożeniem zamówienia jest uznawana przez Kupującego.

AMCORE BALANCE zastrzega sobie możliwość jednostronnej modyfikacji niniejszego Regulaminu. Jednakże do Zamówienia będzie miał zastosowanie ten Regulamin, który został zaakceptowany przez Klienta w momencie składania Zamówienia.

Niniejszy Regulamin będzie uzupełniony o ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej, Politykę Prywatności i Politykę Plików Cookies.

ARTYKUŁ 3 - FORMALIZACJA UMOWY I ZAMÓWIEŃ

3.1 Ceny

Cena produktów będzie ceną podaną na Stronie Internetowej w momencie przyjęcia zamówienia (odtąd "Zamówienie"). Pod pojęciem "Zamówienie" rozumie się to, co zostało zdefiniowane w punkcie 3.4 niniejszego Regulaminu. Cena podana na stonie internetowej może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez AMCORE BALANCE, natomiast ostateczna cena to ta wyświetlana na ekranie w momencie realizacji zakupu. 

Cena będzie zawierać obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), ale nie koszt dostawy. 

Oprócz ceny, użytkownik będzie musiał uiścić koszty dostawy podane na Stronie Internetowej w momencie przyjęcia Zamówienia - chyba że kwalifikuje się do bezpłatnej wysyłki. Wysokość tych opłat różni się w zależności od metody dostawy i adresu dostawy podanego w Zamówieniu. Specyfikacje dotyczące różnych metod wysyłki i dostawy są określone w sekcji 5.1 niniejszego Regulaminu i zostaną przypomniane na Stronie Internetowej. Warunki wysyłki mogą zostać zmienione przez AMCORE BALANCE w dowolnym momencie.

W przypadku dostaw poza terytorium Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a także w przypadku, gdy Strona Internetowa nie stanowi inaczej, koszty opłat celnych ponosi Klient, ponieważ są to podatki od kraju odbiorcy, a koszty te nie są związane z usługami sprzedaży. 

3.2 Właściwości produktów

Klient będzie mógł wybrać jeden lub kilka produktów z różnych kategorii wyświetlanych przez AMCORE BALANCE na Stronie Internetowej. 

Bez zmian dla Zamówień złożonych przez Klienta, AMCORE BALANCE ma prawo do zmiany w dowolnym momencie katalogu produktów przeznaczonych do sprzedaży na Stronie Internetowej, w szczególności w wyniku ograniczeń związanych z ich dostawcami.

Zgodnie z obowiązującymi normami, przed złożeniem Zamówienia, Klient będzie mógł poznać podstawowe cechy produktów, które chce nabyć na Stronie Internetowej AMCORE BALANCE.

Produkty te będą spełniały wymogi obowiązujących przepisów prawa hiszpańskiego. AMCORE BALANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niezgodnością z przepisami kraju, który nie jest Hiszpanią, do którego produkt został dostarczony (na przykład, w przypadku produktu zabronionego, itp.).  

Niemniej jednak AMCORE BALANCE przestrzega zasad i przepisów władz lokalnych i dokłada wszelkich starań, aby blokować produkty objęte zakazem celnym z naszych stron. 

Klient jest odpowiedzialny za zweryfikowanie przed władzami lokalnymi kraju, do którego produkty zostaną dostarczone, a nie Hiszpanii, obowiązujących limitów importu i użytkowania produktów i usług, które chce zakupić.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktów lub uzupełniających konsultacji lub wniosków o pomoc, Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta AMCORE BALANCE pod numerem telefonu 0034 91 90 19 101 lub 0034 93 27 11 184 z Hiszpanii.

3.3 Dostępność

Produkty przedstawione na Stronie Internetowej będą ważne tak długo jak będą na niej ogłaszane, a w każdym przypadku do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy produkty nie znajdują się w naszych magazynach, ważność ofert przedstawionych przez AMCORE BALANCE jest uzależniona od dostępności produktu. W momencie składania Zamówienia, Klient otrzyma informację o dostępności produktów. Biorąc pod uwagę, że informacje te pochodzą bezpośrednio od naszych dostawców, wyjątkowo mogą wystąpić błędy lub zmiany, które spowodują, że Klient nie będzie miał rzeczywistej informacji o dostępności produktu do momentu zakupu.

W każdym przypadku, jeśli po złożeniu Zamówienia okaże się, że produkt jest całkowicie lub częściowo niedostępny, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie jak najszybciej pocztą elektroniczną. AMCORE BALANCE zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia lub zmiany produktu(ów) na inny(e) o podobnej cenie i właściwościach.

W przypadku całkowitej rezygnacji z Zamówienia:

 • Zamówienie Klienta zostanie automatycznie anulowane, bez jakichkolwiek dodatkowych    opłat.
 • Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem informując go o anulowaniu Zamówienia i zaoferuje mu możliwość rezlizowania Zamówienia bez produktu, który nie jest dostępny.
 • W przypadku, gdy płatność została zrealizowana, Zamówienie może zostać anulowane, jeśli nie opuściło ono magazynu AMCORE BALANCE, w takim przypadku Klient otrzyma zwrot pełnej wartości Zamówienia w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku, gdy Zamówienie zostało już przygotowane, Klient powinien odmówić przyjęcia paczki
 • Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o anulowaniu Zamówienia i zaproponuje możliwość wznowienia Zamówienia.

W przypadku częściowego anulowania Zamówienia:

 • Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone a kwota która będzie pobrana za zamówienie zostanie zmniejszona o produkt niedostępny.
 • Dostawa dostępnych produktów zostanie dokonana na rzecz Klienta.
 • Kwota za niedostępny produkt zostanie zwrócona Klientowi w możliwie najkrótszym czasie.

3.4 Zamówienie

Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i oświadczeniem o zapoznaniu się i zrozumieniu Polityki prywatności i Polityki de Cookies, bez poszkodowania dla szczególnych warunków, które mogą zostać zaakceptowane przez obie strony.

Klient będzie miał możliwość sprawdzenia szczegółów swojego Zamówienia i skorygowania ewentualnych błędów.

Od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie na ikonę "Potwierdź i zapłać" (zwaną dalej "Zamówieniem"), uznaje się, że zaakceptował on treść i warunki danego Zamówienia, niniejszy Regulamin, fakt, że jego Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty, ceny, ilości, charakterystyki, ilości i terminy dostaw produktów oferowanych do sprzedaży i wymaganych przez Klienta.

Po zatwierdzeniu tego etapu i przygotowaniu Zamówienia, Klient nie może już anulować swojego Zamówienia. Sprzedaż będzie ostateczna (z zastrzeżeniem skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy na warunkach określonych w artykule 6 niniejszego Regulaminu). Zamówienie zostanie potwierdzone przez AMCORE BALANCE poprzez wysłanie e-maila do Klienta ("e-mail z potwierdzeniem zamówienia").

Druga wiadomość e-mail zostanie wysłana do Klienta w momencie wysyłki jego Zamówienia.

AMCORE BALANCE zaleca Klientom zachowanie tych dwóch wiadomości e-mail. Klient jest poinformowany, że te dwie wiadomości e-mail zostaną wysłane na adres e-mail, który zstał podany podczas procesu rejestracji, przed złożeniem Zamówienia.

Z drugiej strony, AMCORE BALANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku błędu w podanym adresie e-mail lub nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. W takich przypadkach sprzedaż będzie ostateczna, z wyjątkiem anulowania Zamówienia przez AMCORE BALANCE, w szczególności w przypadku produktów niedostępnych. Kupujący może jednak skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na warunkach określonych w art. 6 niniejszego Regulaminu.

Po obciążeniu kwotą Zamówienia, na życzenie Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail z fakturą elektroniczną.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, AMCORE BALANCE zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania z uzasadnionych przyczyn każdego Zamówienia, w którym liczba produktów, kwota do zapłaty (za pojedyncze Zamówienie lub za kilka skumulowanych Zamówień) lub inne elementy świadczą o rozwoju przez Klienta działalności gospodarczej związanej z zamówionymi produktami lub, ogólnie rzecz biorąc, każdego nienormalnego Zamówienia zgodnie z orzecznictwem mającym zastosowanie w danej sprawie.

Ponadto AMCORE BALANCE zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania realizacji i/lub dostawy Zamówienia, niezależnie od jego charakteru i stopnia realizacji, w przypadku braku płatności lub częściowej zapłaty kwot należnych od Klienta, w przypadku incydentów związanych z płatnością lub w przypadku oszustwa, skonsumowanego lub usiłowanego, związanego z korzystaniem ze striny Internetowej AMCORE BALANCE, w tym oszustwa popełnionego w związku z poprzednimi Zamówieniami.

ARTYKUŁ 4 - PŁATNOŚĆ

4.1 Metody płatności

AMCORE BALANCE pozostawia do dyspozycji Klienta następujące metody płatności:

 • Płatność kartą kredytową/debetową: AMCORE BALANCE akceptuje karty VISA i MASTERCARD. Wszyscy posiadacze kart podlegają zatwierdzeniu i autoryzacji przez wystawcę karty bankowej.  Jeżeli wystawca karty płatniczej Klienta odmówi, lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzować płatności na naszą rzecz, zarówno przed jak i po dokonaniu płatności, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy. AMCORE BALANCE zakontraktowało usługi firmy Adyen, oferującej bezpieczną płatnośc online, dzięki czemu informacje dostarczone przez Klienta w momencie płatności będą przetwarzane przez tę firmę i dlatego AMCORE BALANCE nie będzie miało dostępu i nie zapisze żadnych z tych informacji.
 • Płatność za pomocą Paypal: Paypal umożliwia dokonanie płatności bezpośrednio bez konieczności przekazywania danych finansowych w Internecie i automatycznie koduje poufne dane.

Zwroty będą zazwyczaj dokonywane za pomocą oryginalnej metody płatności.

4.2 Bezpieczeństwo w operacjach płatniczych

W ramach walki z oszustwami w Internecie, dane związane z Zamówieniem Klienta mogą być przekazywane osobom trzecim upoważnionym przez prawo lub wyznaczonym przez AMCORE BALANCE, wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Klienta, jak również ważności Zamówienia, zastosowanej metody płatności oraz oczekiwanej dostawy.  

Po zakończeniu kontroli AMCORE BALANCE zastrzega sobie prawo do zażądania kserokopii dokumentu tożsamości kupującego i/lub wszelkich innych danych związanych z jego tożsamością. Kupującemu przysługują prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Polityce Prywatności U-shopu.

ARTYKUŁ 5 - DOSTAWA I ODBIÓR

5.1 Warunki ogólne

Produkty zamówione przez Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminy mogą być dostarczone lub odebrane, według wyboru Kupującego, w następujący sposób:

 • Na adres, który Klient wskazałby jako adres dostawy dla odpowiedniego Zamówienia (zwany dalej "Adresem Dostawy"). 
 • W dogodnym miejscu wybranym przez Klienta (dostępnym tylko w niektórych krajach).

W przypadku dostaw poza terytorium Unii Europejskiej, Klient może być zmuszony do zapłaty podatków importowych, opłat celnych lub opłaty maklerskiej (manipulacyjnej) za Zamówienie. Opłaty te są oddzielone od opłaty za przesyłkę i będą naliczane bezpośrednio od wybranego przez Klienta przewoźnika.

Żadne roszczenia dotyczące dostawy nie będą akceptowane, gdy przesyłka pojawi się jako dostarczona w systemie komputerowym Przewoźnika.

5.2 Nieprawidłowości lub uszkodzone opakowania

5.2.1 Warunki ogólne

Zalecamy Klientowi lub odbiorcy Zamówienia, aby w momencie dostawy zweryfikował zewnętrzny stan opakowania i produktów.

W przypadku wystąpienia anomalii związanych z opakowaniem (opakowanie uszkodzone, opakowanie otwarte, pozostałości płynu, itp.) lub związanych z zamówionym produktem (brak produktu lub produktów, produkt lub produkty uszkodzone), Klient musi bezwzględnie zastosować odpowiednią procedurę, spośród opisanych poniżej (w artykułach 5.3.2 i 5.3.3 niniejszego Regulaminu).  Niezastosowanie się do odpowiedniej procedury wykluczy możliwość odwołania się od decyzji przewoźnika oraz od AMCORE BALANCE. W szczególności Klient nie może żądać żadnego zwrotu pieniędzy. Klient lub odbiorca Zamówienia nie może żądać od AMCORE BALANCE wymiany żądanych produktów.

Podobnie, Klient lub odbiorca Zamówienia będzie miał możliwość skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta AMCORE BALANCE w celu uzyskania informacji na temat sposobów zwrotu uszkodzonych produktów. W takim przypadku Klient będzie zobowiązany do przestrzegania procedury zwrotu uszkodzonych produktów, która zostanie wskazana przez Dział Obsługi Klienta AMCORE BALANCE. W przeciwnym razie kupujący nie może żądać zwrotu lub wymiany uszkodzonych produktów.

5.2.2 Procedury obowiązkowe w przypadku uszkodzenia opakowania

W przypadku incydentu stwierdzonego w obecności przewoźnika:

 • Odrzucić dostawę i wyraźnie i szczegółowo poinformować o incydencie przewoźnika.
 • Zgłosić przyczynę odmowy dostawy do Działu Obsługi Klienta AMCORE BALANCE.

W przypadku stwierdzenia incydentu bez obecności przewoźnika:

 • Zgłosić anomalię do Działu Obsługi Klienta AMCORE BALANCE.

Można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta AMCORE BALANCE:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@naturitas.pl
 • Przez telefon: 0034 91 90 19 101 lub 0034 93 27 11 184

Powiadomienie o zdarzeniach i sformułowanie roszczeń musi być dokonane jak najszybciej, a w każdym razie w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia produktu

5.2.3 Obowiązkowe procedury w przypadku braku lub uszkodzenia produktu

Klient musi powiadomić Dział Obsługi Klienta AMCORE BALANCE o braku lub degradacji jakiegokolwiek produktu(ów) w sposób określony w poprzednim punkcie. Dział Obsługi Klienta AMCORE BALANCE może poprosić o wszelkie informacje dotyczące tożsamości Klienta lub odbiorcy Zamówienia oraz przeprowadzić dowolną liczbę weryfikacji, jaka jest niezbędna w danym przypadku.

5.3 Terminy dostaw

Przewidywany czas dostawy zamówień AMCORE BALANCE jest jedynie orientacyjny.  W przypadku niektórych Zamówień może się jednak zdarzyć, że czas transportu lotniczego lub naziemnego ulegnie wydłużeniu ze względu na opóźnienia w transporcie lotniczym lub lądowym, zatrzymanie celne (dla krajów spoza Unii Europejskiej) lub inne nieprzewidziane komplikacje pozostające poza kontrolą AMCORE BALANCE.

ARTYKUŁ 6 - PRAWA I OKRESY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Okres wycofania się

6.1.1. Termin na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klient ma CZTERNASCIE 14 dni od daty otrzymania Zamówienia na skorzystanie z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

6.1.2. Produkty wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odstąpienia od umowy nie może być wykonywane w przypadku Zleceń dotyczących:

 • Dostarczenia przedmiotów, które po dostawie zostałyby rozpieczętowane i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia.
 • dostawy świeżych produktów do natychmiastowego spożycia

W związku z tym Klient jest poinformowany o tym, że nie będzie mógł dochodzić swojego prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do przedmiotów niezabezpieczonych przez Klienta, których komercjalizacja przez AMCORE BALANCE wiąże się z ryzykiem z punktu widzenia higieny lub ochrony zdrowia konsumentów (np. makijaż, produkty do natychmiastowego spożycia, żywność itp.).

6.1.3. Konsekwencje korzystania z prawa odstąpienia od umowy

W przypadku gdy produkty podlegają prawu do odstąpienia od umowy, Klient, który skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy na warunkach opisanych w niniejszym artykule, może uzyskać zwrot kwoty zapłaconej za nabycie zwróconych produktów. Zwrot zapłaconej kwoty musi być dokonany bez dalszej zwłoki, a w każdym razie przed upływem CZTERNASTU (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym AMCORE BALANCE zostało poinformowane o prawie odstąpienia od umowy przez Klienta.

6.1.4. Wydatki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty zwrotu produktów zostaną poniesione przez Klienta.

6.2. Warunki korzystania z prawa do odstąpienia od umowy i umownego prawa do odstąpienia od umowy

6.2.1. Warunki ogólne

Produkty muszą zostać zwrócone do AMCORE BALANCE w odpowiednim stanie do sprzedaży (produkty w idealnym stanie, wraz z oryginalnym opakowaniem, akcesoriami, ulotką itp.) w maksymalnym terminie CZTERNASTU (14) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Zwroty produktów, które nastąpią po tym okresie nie będą przyjmowane.

Do produktów musi być dołączony numer Zamówienia, Klient jest odpowiedzialny za zapakowanie produktów w taki sposób, aby dotarły one prawidłowo do obiektów AMCORE BALANCE: 

Adres do zwrotu:
Naturitas
Carrer Pollancre 10
17452 Massanes
Girona, España

6.2.2. Zwrot do punktów odbioru udostępnionych przez firmę transportową

Oprócz warunków określonych w artykule 6.2.1 niniejszego Regulaminu, Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, zwracając produkt kurierem/przesyłką, musi przestrzegać następujących wskazówek:

 • Przy zwrocie danego produktu (produktów) należy użyć oryginalnego opakowania.
 • Poprzez punkty odbioru wskazane przez firmę transportową.

Przesyłki do odbioru nie będą przyjmowane.

W przypadku, gdy Klient nie udowodni, że skutecznie zabezpieczył depozyt produktu u przewoźnika lub w zakładzie, ryzyko związane ze zwrotem produktu ponosi Klient.

ARTYKUŁ 7 - GWARANCJA

7.1. Gwarancja prawna

Wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży na Stronie Internetowej są objęte gwarancją prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gwarancją na wady ukryte, która pozwala Klientowi na zwrot bez ponoszenia kosztów dostarczonych wadliwych lub niezgodnych z umową produktów.

7.1.1 Gwarancja prawna zgodności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami AMCORE BALANCE jest zobowiązany do dostarczenia produktów zgodnych z umową, reagując na każdy brak zgodności, który istnieje w momencie dostawy produktu.

Aby zachować zgodność z umową, produkt musi spełniać poniższe warunki:

 • Być odpowiedni do zastosowań, do których zwykle przeznaczone są produkty tego samego typu.
 • Być zgodny z opisem sporządzonym przez Sprzedawcę i posiadać właściwości produktu, które Sprzedawca przedstawił za pośrednictwem Serwisu.
 • Prezentować jakość, której Klient może zasadniczo oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia AMCORE BALANCE składane przez reklamę lub oznakowanie. Podobnie AMCORE BALANCE nie będzie związany tymi oświadczeniami, jeżeli wykaże, że nie wiedział i nie można było racjonalnie oczekiwać, że wiedział o danym oświadczeniu, że oświadczenie to zostało poprawione w momencie zawierania umowy lub że oświadczenie to nie mogło mieć wpływu na decyzję o zakupie produktu.
 • Prezentują właściwości określone w drodze wzajemnego porozumienia stron.

Działanie wynikające z wad zgodności przepisuje dwa (2) lata od dostawy towaru.

7.1.2 Gwarancja prawna na wady ukryte

Zgodnie z obowiązującymi przepisami AMCORE BALANCE będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji na ukryte wady sprzedawanego produktu, jeżeli spowodują one, że produkt nie będzie mógł być używany zgodnie z jego przeznaczeniem lub jeżeli użycie to zostanie ograniczone w taki sposób, że w przypadku, gdy Klient wiedziałby o istniejącej wadzie nie nabyłby produktu zą pelną cenę.

W ramach prawnej gwarancji na wady ukryte AMCORE BALANCE zobowiązuje się, po uprzedniej ocenie wady ukrytej i zgodnie z wyborem Klienta do:

 • Zwrotu całej kwoty za zwrócony produkt (produkty) lub
 • Zwrotu części kwoty za produkt, gdy Klient zdecyduje się go zatrzymać.

7.1.3 Wyłączenie gwarancji

Produkty zmodyfikowane, naprawione, zintegrowane lub uszkodzone przez Klienta są wyłączone z gwarancji. Gwarancja nie dotyczy produktów, które uległy uszkodzeniu podczas transportu lub w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

7.2 Realizacja gwarancji prawnych

Zgodnie z ustawową gwarancją, Klient:

 • Ma dwa lata, licząc od dnia dostawy produktu, na złożenie ewentualnej reklamacji.
 • Powinien zachować dowód zakupu Zamówienia lub dowód dostawy.

Prawna gwarancja zgodności towaru z umową jest stosowana niezależnie od wszelkich innych udzielonych gwarancji handlowych.

W celu złożenia reklamacji dotyczącej gwarancji prawnych, Klient powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem danych kontaktowych określonych w niniejszym Regulaminie.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie wyłącza prawa do unieważnienia, o którym mowa w poprzednim artykule 6.

Gwarancja nie ma zastosowania do produktów, które mogły ulec uszkodzeniu podczas transportu lub w wyniku ich niewłaściwego użytkowania.

7.3 Skutki realizacji gwarancji

W ramach prawnej gwarancji zgodności towaru z umową, AMCORE BALANCE zobowiązuje się, zgodnie z wyborem Klienta, do:

 • Wymiany produktu na inny identyczny, biorąc pod uwagę dostępność towaru, lub
 • Zwrotu pełnej kwoty za wadliwy produkt w przypadku braku możliwości wymiany na nowy.

W ramach prawnej gwarancji zgodności za wady ukryte, AMCORE BALANCE zobowiązuje się, po dokonaniu oceny wad ukrytych oraz zgodnie z wyborem Klienta, do:

 • Zwrotu całej kwoty za zwrócony produkt (produkty) lub
 • Zwrotu części kwoty za produkt, gdy Klient zdecyduje się go zatrzymać.

ARTYKUŁ 8 - PODPIS I DOWÓD

AMCORE BALANCE działa na rzecz ochrony danych osobowych swoich Klientów, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa; jednakże Klient musi również uczestniczyć w ochronie swoich danych osobowych. W szczególności, Klient musi zachować bezpieczeństwo swoich transakcji online, na przykład nie komunikując nikomu swojego identyfikatora (adres e-mail Klienta) i/lub swojego hasła, a także okresowo zmieniając hasło. AMCORE BALANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie danych związanych Klienta jakiejkolwiek osobie, która korzysta z identyfikatora (adresu e-mail Klienta) i/lub jego hasła.

Użycie identyfikatora (adresu e-mail Kupującego) i/lub hasła Klienta będzie stanowiło dowód jego tożsamości w momencie zatwierdzania Zamówienia.

AMCORE BALANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie tych danych. Przekazanie numeru karty bankowej i ostateczne zatwierdzenie Zamówienia będą stanowić dowód przyjęcia Zamówienia i wykonalności kwot przeznaczonych na rezerwację produktów, które zostały podane w Zamówieniu. Zapisy komputerowe, przechowywane w systemach komputerowych AMCORE BALANCE i jej współpracowników, będą uznawane za dowód komunikacji, zamówień i płatności dokonywanych pomiędzy Stronami.

ARTYKUŁ 10 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1 Zdolność produkcyjna

Przed złożeniem Zamówienia Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych związanych z niniejszym Regulaminem. W związku z tym, w przypadku złożenia przez osobę nieposiadającą zdolności prawnej Zamówienia na produkty na Stronie Internetowej AMCORE BALANCE, osoby prawne odpowiedzialne za tę osobę (w szczególności rodzice lub opiekunowie prawni) przejmą pełną odpowiedzialność za Zamówienie, a w szczególności będą zobowiązane do przejęcia jego ceny.

10.2 Ograniczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność AMCORE BALANCE za zobowiązania ustanowione w niniejszym Regulaminie nie może być wymagana, jeśli naruszenie tych zobowiązań wynika z działań osób trzecich, nawet jeśli takie zdarzenia są możliwe do przewidzenia, z winy Klienta lub z zaistnienia okoliczności siły wyższej, określonej w odpowiedniej jurysdykcji, lub innych okoliczności, które w uzasadniony sposób wymykają się spod wyłącznej kontroli AMCORE BALANCE. Informacje dostępne na Stronie Internetowej są wyrażone bez żadnych gwarancji, domniemanych lub wyraźnych, dotyczących ich integralności, dokładności, aktualności, braku naruszenia, dostępności, wiarygodności lub kompletności danych, produktów, akcesoriów lub usług, które pojawiają się na Stronie Internetowej lub ich przydatności do użytku, który Klient zamierza z nich uczynić.

AMCORE BALANCE ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, PRZEWIDYWALNE LUB NIE, PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ. PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMCORE BALANCE ZOSTANIE USTALONA ZA SZKODY PONIESIONE PRZEZ KLIENTA WYŁĄCZNIE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BĘDZIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ KLIENT ZAPŁACIŁ AMCORE BALANCE.

ARTYKUŁ 11 - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu przetwarzania Zamówienia, AMCORE BALANCE będzie gromadzić dane osobowe Klienta. Klient zostaje niniejszym poinformowany, że za przetwarzanie jego danych odpowiedzialny jest AMCORE BALANCE. Dane Klienta będą traktowane zgodnie z przepisami ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ogólnej ochronie danych osobowych (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR) dotyczącej ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dlatego też informujemy, że dane Klienta będą traktowane głównie w celu utrzymania i zarządzania stosunkiem umownym z Klientem. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania, jak również inne prawa wyszczególnione w Polityce Prywatności.

ARTYKUŁ 12 - AMCORE BALANCE NIE JEST DORADCĄ ZDROWOTNYM

Strona nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia ani udzielania porad medycznych. Produkty, usługi, informacje i inne treści udostępniane na Stronie Internetowej, w tym informacje, które mogą być udostępniane na Stronie Internetowej bezpośrednio lub poprzez łącza do stron internetowych osób trzecich, są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Prosimy o skonsultowanie się z lekarzem lub innym pracownikiem służby zdrowia w sprawie wszelkich porad medycznych lub związanych ze zdrowiem, możliwości diagnozowania lub leczenia.

Informacje zamieszczone na Stronie i stronach internetowych, do których prowadzą odnośniki, w tym informacje dotyczące chorób i stanu zdrowia, zabiegów i produktów, mogą być podawane w formie streszczenia. Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej, w tym wszelkie etykiety lub opakowania produktów, nie powinny być traktowane jako substytut porady udzielonej przez pracownika służby zdrowia. Strona Internetowa nie zaleca samodzielnego zarządzania kwestiami zdrowotnymi. Informacje na Stronie Internetowej nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich chorób, dolegliwości, stanów fizycznych lub ich leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych ze zdrowiem należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Nigdy nie należy lekceważyć lub opóźniać zasięgnięcia porady medycznej w oparciu o informacje, które mogły zostać przeczytane na Stronie Internetowej.

Linki do stron internetowych lub zasobów osób trzecich lub dostęp do nich nie stanowi poparcia dla jakichkolwiek informacji, produktów lub usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub działanie jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich. Korzystanie z stron internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Użytkownik nie powinien korzystać z informacji lub usług zawartych na Stronie Internetowej w celu zdiagnozowania lub leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych lub w celu przepisania jakichkolwiek leków lub innego leczenia. Użytkownik powinien zawsze skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez producenta produktu oraz wszelkimi etykietami lub opakowaniami produktów, przed użyciem jakichkolwiek leków, produktów odżywczych, ziołowych lub homeopatycznych lub przed rozpoczęciem jakichkolwiek ćwiczeń lub programu dietetycznego lub rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia w związku z problemami zdrowotnymi. Poszczególne osoby są różne i mogą inaczej reagować na różne produkty. Należy skonsultować się z lekarzem w sprawie interakcji pomiędzy przyjmowanymi lekami a suplementami diety. Komentarze dokonywane na wszelkich forach na stronie internetowej przez pracowników lub użytkowników strony internetowej są wyłącznie ich osobistymi opiniami i nie są oświadczeniami składanymi przez nas, ani nie reprezentują naszych stanowisk lub poglądów. Oceny produktów dokonywane przez obecnych lub byłych pracowników lub użytkowników Strony są wyłącznie ich osobistymi opiniami wyrażanymi we własnym imieniu i nie mają na celu zastąpienia odpowiedniej opieki medycznej lub porad udzielanych przez pracowników służby zdrowia. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne informacje podane na Stronie w odniesieniu do zaleceń dotyczących suplementów dla celów zdrowotnych.

Przed użyciem jakiegokolwiek produktu należy zawsze sprawdzić jego etykietę lub opakowanie. W przypadku wystąpienia rozbieżności, klienci powinni stosować się do informacji podanych na etykiecie lub opakowaniu produktu. Należy skontaktować się bezpośrednio z producentem w celu wyjaśnienia szczegółów dotyczących etykietowania i pakowania produktu oraz zalecanego stosowania.

ARTYKUŁ 13 - RÓŻNE

13.1 Częściowa niepełnosprawność

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub zostanie unieważnione na mocy ustawy, rozporządzenia lub w wyniku ostatecznej decyzji właściwego organu, pozostałe postanowienia zachowają w pełni swoją ważność i zakres.

13.2 Wyłączenie rezygnacji

Fakt, że żadna ze Stron nie korzysta z praw, które pomagają jej w przypadku naruszenia przez drugą Stronę któregokolwiek z obowiązków nałożonych przez niniejszy Regulamin, nie może być interpretowany jako rezygnacja z przyszłych naruszeń danego obowiązku.

13.3 Obowiązujące prawo i właściwa jurysdykcja

Niniejsze warunki ogólne podlegają prawodawstwu Unii Europejskiej.

Konsumenci, którzy mieszkają w Unii Europejskiej i mieli problem z zakupami online na stronie internetowej, mogą korzystać z systemu Unii Europejskiej do pozasądowego rozstrzygania sporów online, korzystając ze strony internetowej:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES.

13.4 Ważność

Regulamin będzie stosowany przez cały okres, w którym produkty oferowane przez firmę AMCORE BALANCE pozostają w sieci oraz do momentu wygaśnięcia warunków gwarancji. W każdym przypadku, postanowienia "Artykułu 10. Odpowiedzialność" pozostaje w mocy po wygaśnięciu Regulaminu.

OSTATNI PRZEGLĄD/AKTUALIZACJA – MAJ 2020 R.